top of page
Reviewing Reports at Desk

Medicininis auditas

Kas yra medicininis auditas?

Vidaus medicinins auditas – nepriklausoma,

objektyvi tyrimo ir konsultavimo veikla, skirta organizacijos veiklai gerinti ir pridėtinei vertei kurti.

Visos sveikatos prižiūros įstaigos privalo organizuoti

vidaus medicininį auditą įstaigos veiklai ir asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybei vertinti ir gerinti.

Mūsų tiklas sistemingai ir visapusiškai vertinti ir

skatinti gerinti organizacijos rizikos valdymo, kontrolės ir priežiūros procesų veiksmingumą ir taip padėti įgyvendinti organizacijai keliamus tikslus.

Medicininis auditas

Išorinio medicininio audito privalumas – objektyvus ir nešališkas požiūris į sveikatos priežiūros įstaigos vykdomą veiklą.

Kaip atliekamas vidaus medicininis auditas?

Pradinės analizės ir planavimo stadijoje renkame informaciją apie audituojamą subjektą arba

padalinį, apibrėžiame audito sritį, įvertiname rizikas, apibrėžiame audito tikslą ir apimtį, nustatome audituojamos veiklos vertinimo kriterijus. Auditas vykdomas besąlygiškai bendradarbiaujant su atsakingais įstaigos darbuotojais.

Teikiame šias medicininio audito paslaugas:

  • Planiniai vidaus medicininiai auditai pagal parengtą metinį vidaus medicininio audito planą ir audito ataskaitos su rekomendacijomis pateikimas.

  • Neplaniniai vidaus medicininiai auditai esant sveikatos priežiūros įstaigos poreikiui, gavus paciento skundą, įvykus nepageidaujamam įvykiui ir ataskaitos su rekomendacijomis pateikimas.

  • Vidaus medicininio audito dokumentų parengimas: vidaus medicininio audito veiklos aprašas, metinis įstaigos vidaus medicininio audito planas, vidaus medicininio audito veiklos metinė ataskaita

Vidaus medicinos auditorius laikosi šių auditavimo principų:

  • Savo darbą atlieka sąžiningai, kruopščiai ir atsakingai, objektyviai ir nešališkai;

  • Laikosi visų teisės aktų reikalavimų;

  • Sąžiningai pateikia audito informaciją: audito duomenys, ataskaitos tiksliai atspindi audito veiklas, kliūtis atliekant auditą;

  • Konfidencialumo: neatskleidžia, neperduoda ir nesudaro sąlygų susipažinti su audito metu gautais asmens duomenimis nė vienam asmeniui, kuris neturi teisės jais naudotis, ir saugo audito metu tvarkomų asmens duomenų paslaptį;

  • Įrodymais pagrįsto požiūrio: audito įrodymai patikrinti ir išvados pagrįstos prieinama informacija.

Kiek laiko užtrunka atlikti medicininį auditą?

Medicininio audito trukmė priklauso nuo audito apimties.

Audito apimtis priklauso nuo tikslų ir turimas apimti programas, padalinius ir laikotarpius taip,

kad būtų galima pasiekti numatytą veiklos audito tikslą.

Kokia nauda įstaigai atlikus medicininį auditą?

Medicininis auditas leidžia nustatyti sveikatos priežiūros įstaigos tinkamai vykdomas veiklas ir teikiamas paslaugas, bei procesus ir veiklas, kurias reikia tobulinti. Audito metu nustatoma, ar paslaugos teikiamos laikantis galiojančių teisės aktų reiklavimų.

Kokia medicininio audito kaina?

Vidaus medicininio audito kaina priklauso nuo paslaugos apimties ir termino, per kurį norima gauti paslaugą.

bottom of page