top of page
business-people-signing-document-2021-08-29-08-18-06-utc.jpg

MEDICININIŲ DOKUMENTŲ RENGIMAS

ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ MEDICININIŲ DOKUMENTŲ RENGIMAS, ATNAUJINIMAS IR PRIEŽIŪRA

Medicininiai dokumentai rengiami vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktų (higienos normos (HN), medicinos normos (MN), įsakymai ir kt.) reikalavimais. Rengiant dokumentus, nuolat bendradarbiaujant su sveikatos priežiūros įstaigos atsakingais darbuotojais ir medicininius dokumentus pritaikome individualiai Jūsų sveikatos priežiūros įstaigos veiklai. Galime parengti pavienius, Jūsų įstaigai trūkstamus medicininius dokumentus, arba dokumentų rinkinius.

Vadovaujantis Minimalių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės reikalavimų aprašas, patvirtintas sveikatos apsaugos ministro 2008-04-29 įsakymu Nr. V-338 (Žin., 2008, Nr. 53-1992) reikalavimais, įstaigoms teikiančioms asmens sveikatos priežiūros paslaugas, rengiame:

 • Įstaigos sveikatos priežiūros paslaugų kokybės politiką bei jos

 • įgyvendinimo priemones;

 • Organizacinius ir klinikinius kokybės rodiklius sveikatos priežiūros

 • paslaugų procesui ir/ar rezultatams vertinti;

 • Vidaus medicininio audito veiklos aprašą ir planą;

 • Informacijos rinkimo apie pacientų pasitenkinimą gautomis sveikatos

 • priežiūros paslaugomis ir gautos informacijos analizės tvarką;

 • Darbo organizavimo tvarką;

 • Medicininių dokumentų pildymo tvarką;

 • Paciento teisių ir pareigų įgyvendinimo tvarką;

 • Informacijos apie pacientą teikimo kitiems asmenims ir institucijoms

 • tvarką;

 • Pacientų skundų nagrinėjimo tvarką;

 • Būtinosios medicinos pagalbos teikimo tvarką;

 • Paciento kritinių būklių ir mirčių atvejų nagrinėjimo tvarka;

 • Pranešimų apie nepageidaujamus įvykius, susijusių su medicinos

 • prietaisų, vaistinių preparatų naudojimu, hospitaline infekcija

 • registravimo įstaigoje vidaus tvarkos aprašą;

Kiti dokumentai:

 • Įstaigos vidaus tvarkos taisyklės;

 • Kūdikių ir vaikų profilaktinio sveikatos tikrinimo tvarkos aprašas;

 • Gyventojų prisirašymo tvarka;

 • Lėtinėmis ligomis sergančių pacientų sveikatos priežiūros teikimo

 • tvarka;

 • Ankstyvosios diagnostikos programų įgyvendinimo tvarka;

 • Imunoprofilaktikos tvarkos aprašas

 • Nėščiųjų priežiūros tvarkos aprašas

 • Vaistinių preparatų ir vaistinių medicinos priemonių užsakymas,

 • laikymas ir naudojimas

 • Siuntimų gauti ASPP išdavimo, form. Ir atsk. Pateikimo tvarkos

 • aprašas

 • Infekcijų kontrolės reikalavimai;

 • Asmens duomenų apsaugos taisyklės;

 • Konfidencialumo pasižadėjimas;

medicininiu dokumentų rengimas

Per kiek laiko yra rengiami medicininiai dokumentai?

 • Medicininius dokumentus įprastai parengiame per 3 – 4 savaites.
  Dokumentų parengimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo sutarties
  pasirašymo dienos;

 • Yra galimybė dokumentus parengti skubos tvarka (per 2 – 5 darbo
  dienas). Dokumentų parengimo terminas pradedamas skaičiuoti nuo
  sutarties pasirašymo dienos.

Kokia medicininių dokumentų rengimo, atnaujinimo ir priežiūros kaina?

Medicininių dokumentų rengimo kaina priklauso nuo paslaugos apimties
ir termino, per kurį norima gauti paslaugą.

bottom of page